Заседание на ПК по "Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията"

60

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА, УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”

 

П О К А Н А

 

На  24.06.2019 год. /понеделник/ от 13.30 ч. в стая №70  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Законност, противодействие на корупцията, установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно изменение и допълнение на Наредба №1 на Общински съвет – Плевен за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за обществено ползване на територията на Община Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно изменение на Решение №1172/20.12.2018 г. на Общински съвет – Плевен за поемане на дългосрочен дълг под формата на /заем/ кредит от „Регионален фонд за градско развитие“ АД – Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ /ФГР Север/, част от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и Сосиете Женерал Експресбанк АД – съфинансираща институция.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно освобождаване от длъжност управителя на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, гр. Плевен и избиране на нов управител на дружеството.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно пряко възлагане на интегрирана обществена услуга превоз на пътници, чрез електробусен и автобусен транспорт, на територията на Община Плевен на вътрешен оператор „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно сключване на споразумение за подготовката на партньорски проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен транспорт в Плевен“ по процедура „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“ по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния възсух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно учредяване право на строеж и сервитутно право върху общински терен за изграждане на комплексен трансформаторен пост /КТП/ в урегулиран поземлен имот І, кв.77 по плана на град Плевен, Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин върху част от общински поземлен имот с идентификатор 17854.224.1 в землището на с. Гривица за срок от 10 години.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8. Писмо от Пепя Петкова – бивш Изпълнителен директор на „ТИБОР“ ЕАД относон освобождаване от отговорност.

9. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ДАРИН АНГЕЛОВ/