Заседание на ПК по "Законност, предотвратяване на корупцията, установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията" на 28.01.2019 г.

93

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА, УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”

П О К А Н А

 

На  28.01.2019 год. /понеделник/ от 13.30 ч. в стая №70  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Законност, противодействие на корупцията, установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно приемане на изменение и допълнение на Наредба №20  на Общински съвет – Плевен за определяне размера на местните данъци на територията на Община Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            2. Предложение относно приемане на базисна цена на един квадратен метър, жилищна площ за ползване на общинско жилище.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно оптимизиране на щата на ОП „Общински медиен център”.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно приемане на Сборния бюджет на Община Плевен за 2019 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно искане до Министерството на отбраната за безвъзмездно предоставяне на материал за изработване на монумент

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Молба от архимандрит Никанор, игумен на Църногорския монастир „Св.св. безсребреници Козма и Дамян” и монах Захарий, населник на обителта „Св.Йоан Предтеча” край с.Брегаре относно подкрепа за изграждане на параклис.

            7. Разни.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ДАРИН АНГЕЛОВ/