Заседание на ПК по "Законност, предотвратяване на корупцията, установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията" на 27.08.2018 г.

99

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

 

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА, УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”

 

П О К А Н А

 

На  27.08.2018 год. /понеделник/ от 14.00 ч. в стая №70  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Законност, противодействие на корупцията, установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Предложение относно приемане на Наредба за изменение на Наредба №1 на Общински съвет – Плевен за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. Предложение относно изменение на Наредба №17 на Общински съвет – Плевен за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2017 г. 31.12.2017 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център ІІ - Плевен” ЕООД, гр. Плевен и свързаните с тези промени изменения в Учредителния акт на Дружеството.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно увеличаване на капитала на „Тибор” ЕАД, гр. Плевен и свързаното с това изменение на Устава на „Тибор” ЕАД.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно намаляване на капитала на „Дентален център І – Плевен” ЕООД, гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно споразумение за сътрудничество с „Фреш Медия България” АД, гр. София.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8. Предложение до Министерство на образованието и науката за включване на ОУ „Антон Страшимиров” с. Бохот, в Списъка на средищните училища в Република България за учебната  2018/2019 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

9. Предложение до Министерство на образованието и науката за включване на Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий” с. Търнене, в Списъка на средищните училища в Република България за учебната  2018-2019 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно определяне на местоположение за покупко-продажба на моторни превозни средства.

Внася: Георг Спартански  - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно отдаване под наем без публичен търг или конкурс на Сдружение „Мото клуб огнени сенки” недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Любен Каравелов” №3В, актуван с АОС №42596/09.05.2018 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Бирлик – 2017”, върху общински недвижими имоти, находящи се в гр. Плевен, актувани с АОС №42636/02.07.2018 г. и АОС №42637/02.07.2018 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

13. Доклад от АДФИ за извършена финансова инспекция на Община Плевен.

14. Заявление от Питър Йън Мануел относно дарение на недвижими имот в с.Мечка.

15. Разни.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ДАРИН АНГЕЛОВ/