Заседание на ПК по "Законност, предотвратяване на корупцията, установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията" на 25.02.2019 г.

60

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА, УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”

 

П О К А Н А

 

На  25.02.2019 год. /понеделник/ от 13.30 ч. в стая №70  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Законност, противодействие на корупцията, установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно приемане на Правилник на ОП „Общински медиен център”.

                  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно реконструкция на уличното осветление на град Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно дофинансиране на съществуващи маломерни паралелки в училищата на територията на Община Плевен.

                  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно даване съгласие за подписване на запис на заповед по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.004-0026-C01, проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център Плевен, като част от националната мрежа от 27 области информационни центъра през периода 2019-2021 г.”, финансиран по процедура BG05SFOP001-4.004 „Осигуряване функциониране на националната мрежа от 27 областни информационни центрове през периода 2019-2021 г. на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., с цел обезпечаване на искане за авансово плащане на проекта.

                  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Спортен клуб ДСД БОКСИНГ” Плевен, върху недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Плевен, източна индустриална зона представляващ павилион с идентификатор 56722.652.224.1 със застроена площ 152кв.м., актуван с АОС №42167/11.05.2017 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Пробуждане 1897” – с. Пелишат, върху общински недвижим имот, находящ се в с. Пелишат, актуван с АОС №31715/17.11.2000 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно изменение на Решение №1154/29.11.2018 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Регионално управление на образованието – Плевен, недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ 11 броя офиси, находящи се в административната сграда на ул. „Д.Константинов” №23, гр. Плевен, актуван с АОС №39762/25.11.2013 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Асен Златаров – 1939” – с. Къшин, върху общински недвижим имот, находящ се в с. Къшин, актуван с АОС №31715/17.11.2000 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди върху засегнати имоти - общинска собственост в землищата на с. Николаево и с. Бохот, Община Плевен по приложения ПУП - ПП за изграждане на АМ „Хемус”, участък от км 122+260 до км 139+140, включително пътен възел „Плевен“ и център за управление при км 18+501 на път ІІ-35.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

11. Писмо от „Топлофикация” ЕАД относно облекчаване на административни дейности.

12. Годишен план за дейността на отдел „Вътрешен одит” за 2019 г.

13. Разни.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ДАРИН АНГЕЛОВ/