Заседание на ПК по "Законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията" на 27.05.2019 г.

74

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА, УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”

 

П О К А Н А

 

На  27.05.2019 год. /понеделник/ от 13.30 ч. в стая №70  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Законност, противодействие на корупцията, установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно изменение и допълнение на Наредба №3 на Общински съвет – Плевен за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Искра 1912”, с. Гривица, върху общински недвижим имот, находящ се в с.Гривица, актуван с АОС №34928/14.05.2007 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Регионална здравна инспекция – Плевен, недвижим, нежилищен имот- частна общинска собственост, представляващ 2 броя офиси - №№333 и 334, находящи се в административната сграда на ул. „Д. Константинов” №23, град Плевен, актуван с АОС №39762/25.11.2013 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на собственост на Община Плевен в полза на Агенция „Пътна инфраструктура” по Подробен устройствен план – парцеларен план на изграждане на Автомагистрала „Хемус”, участък от км 122-260 до км 139+340, включително пътен възел „Плевен” и център за управление при км 18+501 на път ІІ-35.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Отворено писмо от Съюз на архитектите – Дружество Плевен и Камара на архитектите в България – Регионална колегия Плевен относно проведена работна среща – дискусия на тема „Осигуряване на паркиране в публични зони на гр.Плевен и необходимостта от разработване на план за паркиране и гариране”.

6. Предложение от Димитър Митев – Директор на СУ „Иван Вазов” гр.Плевен относно определяне на почасови наемни цени за ползване на футболно игрище.

7. Разни.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ДАРИН АНГЕЛОВ/