Заседание на ПК по "Законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията" на 26.11.2018 г.

56

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА, УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”

 

П О К А Н А

 

На  26.11.2018 год. /понеделник/ от 13.30 ч. в стая №70  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Законност, противодействие на корупцията, установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба №26 за управлението, стопанисването и ползването на горски територии  - общинска собственост.

Внася: Георг Спартански -  Кмет на Община Плевен

  1. Предложение относно приемане на нова Наредба №9 за ползване на пасища и мери – публична общинска собственост и предоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни или на лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. Предложение относно отмяна на Наредба №6 на Общински съвет – Плевен  за регистрацията и отглеждане на кучета на територията на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански -  Кмет на Община Плевен

  1. Предложение относно приемане на нова Наредба №18 за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти.

Внася: Петя Василева и Йордан Грижов – общински съветници от ПП „ГЕРБ”

            5. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Св.св. Кирил и Методий – 1928” – с. Търнене, върху общински недвижим имот, находящ се в с. Търнене, актуван с АОС №32301/29.05.2002 г.

Внася: Георг Спартански -  Кмет на Община Плевен

            6. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Христо Ботев – 1925” – с. Беглеж, върху общински недвижим имот, находящ се в с. Беглеж, актуван с АОС №31171/10.03.1998 г.

Внася: Георг Спартански -  Кмет на Община Плевен

            7. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Висш съдебен съвет за нуждите на Окръжна и Районна прокуратура – Плевен, нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Васил Левски” №176, гр. Плевен, актуван с АОС №39026/17.06.2013 г.

Внася: Георг Спартански -  Кмет на Община Плевен

            8. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на ДАТО-София, недвижими нежилищни имоти – частна общинска собственост, находящи се на ул. „Георги Кочев” №13, вх.А, гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански -  Кмет на Община Плевен

            9.  Предложение относно предоставяне на общински терен и приемане на план -  схема за ситуиране на спортно игрище в УПИ I, кв. 403а, ПИ с идентификатор 56722.659.78.

Внася: Георг Спартански -  Кмет на Община Плевен

      10. Предложение относно изпълнение на задължения по Договор за предоставяне на национално съфинансиране по програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния  - България 2014-2020 г.” и обезпечаване на искане за авансово плащане по проект „Маршрут на паметта: устойчиви трансгранични продукти за мемориален парк „Гривица” и крепост „Турну”, чрез подписване на Запис на заповед.

Внася: Георг Спартански -  Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно определяне на 1 /един/ брой място в градска среда за разполагане на чешма – по реда на чл.56, ал.2 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански -  Кмет на Община Плевен

12. Отчет за изпълнение на решенията от №671/31.08.2017 г. до №805/30.11.2017 г., мандат 2015-2019 г.

13. Разни.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ДАРИН АНГЕЛОВ/