Заседание на ПК по "Законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията" на 26.06.2016 г.

101

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ  И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”

 

П О К А Н А

 

На  26.06.2017 год. /понеделник/ от 14.00 ч. в стая №70 на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Законност, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Предложение относно изменение и допълнение на нормативни актове на Общински съвет – Плевен /Наредба №4 за рекламната дейност на територията на Община Плевен и Наредба №15 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Плевен./

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. Предложение относно приемане на нова Наредба №11 за символите, почетните знаци и отличията на Община Плевен.

Внася: Постоянна комисия по „Култура, вероизповедания и международна дейност”

3.Предложение относно отмяна на Решение №422/22.12.2016 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Христомир Христов – Председател на Група общински съветници „Патриоти за Плевен”

4.Предложение относно преобразуване на Общинско предприятие „Център за градска мобилност” гр. Плевен в „Център за градска мобилност” ЕАД.

Внася: Христомир Христов – Председател на Група общински съветници „Патриоти за Плевен”

5.Предложение относно сключване на договор за кредитна линия от „Инжстрой” ЕООД.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6.Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на „Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр. Плевен върху недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи сграда с идентификатор 56722.654.466.3, находяща се в гр. Плевен, ж.к.”Сторгозия” №90А и сграда с идентификатор 56722.667.1013, находяща се в гр. Плевен, ж.к. „Дружба” №345.

                  Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

7.Предложение относно учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин върху част от общински поземлен имот №000126 в землището в с. Тученица за срок от 10 години.

Внася: Георг Спартански -  Кмет на Община Плевен

8.Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Българско национално радио,  недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.659.451.1.3, находящ се на ІІІ етаж в масивна четириетажна сграда на ул. „Васил Левски” №144, гр. Плевен, актуван с АОС №41567/20.06.2016 г.

9.Предложение относно сключване на предварителен договор за промяна границите на съседни урегулирани поземлени имоти, на основание чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

10.Предложение относно проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за кв.243 по плана на гр. Плевен и сключване на предварителен договор за промяна границите на съседни урегулирани поземлени имот, на основание чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. Писмо от Кмета на Община Плевен относно отчет за изпълнението на решенията на Общинския съвет  - Плевен от  №171/28.04.2016 г. до №258/30.06.2016 г.  мандат 2015 - 2019 г.
  2. Разни.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ДАРИН АНГЕЛОВ/