Заседание на ПК по "Законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията" на 25.03.2019 г.

53

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА, УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”

П О К А Н А

 

На  25.03.2019 год. /понеделник/ от 13.30 ч. в стая №70  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Законност, противодействие на корупцията, установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 за ползване на пасища и мери – публична общинска собственост и предоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни или на лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Пробуждане – 1907” – с.Тученица, върху общински недвижим имот, находящ се в с.Тученица, актуван с АОС №34984/12.07.2007 год.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно училище „Пробуда 1919” – с.Николаево, върху общински недвижим имот, находящ се в с.Николаево, актуван с АОС №30848/25.08.1997 год.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Плевен, недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 56722.652.327.1 – бивше НУ „Киро Станев”, със застроена площ 395 кв.м., заедно с поземлен имот с идентификатор 56722.652.327, находящ се на ул.”Георги Кочев” №66, актуван с АОС №37423/01.03.2012 год.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Областна Дирекция на МВР – Плевен за нуждите на Първо и Второ РУП, недвижими нежилищни имоти – частна общинска собственост.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Отчет относно изпълнение на решения на Общински съвет - Плевен от  №806/28.12.2017 г. до №921/29.03.2018 г., мандат 2015 - 2019 г.

7. Сигнал от адв.Юлиан Дацев – адвокат от Софийска адвокатска колегия относно отмяна на Наредба №13 за регламентиране дейността на религиозните общности на територията на Община Плевен.

8. Разни.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ДАРИН АНГЕЛОВ/