Заседание на ПК по "Законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията" на 22.10.2018 г.

71

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА, УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”

 

П О К А Н А

 

На  22.10.2018 год. /понеделник/ от 14.00 ч. в стая №70  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Законност, противодействие на корупцията, установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Предложение относно изменение на Решение №1063/30.08.2018 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански -  Кмет на Община Плевен

  1. Предложение относно увеличение на капитала на „Тибор” ЕАД и свързаното с това изменение на Устава на „Тибор”ЕАД.

Внася: Георг Спартански -  Кмет на Община Плевен

  1. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Генерал Иван Винаров за Парк „Кайлъка” върху недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда с идентификатор 56722.618.1.4 със застроена площ 64 кв.м., находящ се в гр. Плевен, парк „Кайлъка”, актуван с АОС №37483/09.05.2012 г.

Внася: Георг Спартански -  Кмет на Община Плевен

  1. Уведомление от Кмета на Община Плевен относно изтичане на договори за обществен превоз на пътници с автобуси от Републиканската и Областната транспортни схеми.
  2. Уведомително писмо от д-р Данаил Стойчев – ликвидатор на „МЦРСМ І Плевен” ЕООД.
  3.  Разни.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ДАРИН АНГЕЛОВ/