Заседание на ПК по "Законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията" на 22.04.2019 г.

50

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА, УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”

П О К А Н А

       На  22.04.2019 год. /понеделник/ от 13.00 ч. в стая №70  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Законност, противодействие на корупцията, установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение относно отмяна на Наредба №13 на Общински съвет – Плевен за регламентиране дейността на религиозните общности на територията на Община Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  №23 на Общински съвет – Плевен за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно одобряване на Споразумение за сътрудничество между Община Плевен и Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Плевен.

            Внася: Георг Спартански- Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно Статут на Художествена галерия Колекция „Дарение Светлин Русев”.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на училищата на територията на Община Плевен, недвижими нежилищни имоти – публична общинска собственост.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Пробуда”1927” – с. Мечка, върху общински недвижим имот, находящ се в с.Мечка, актуван с АОС №31590/21.04.2000 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Христо Ботев 1927” – с. Бохот, върху общински недвижим имот, находящ се в с. Бохот, актуван с АОС №38255/19.12.2012 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно приемане на дарение на недвижим имот от Петър Петров и Маргарита Петрова, представляващ лозе с площ 600 кв.м., с идентификатор 56722.723.103,в м.”Табакова чешма”, землище град Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Родолюбие” – 2018, върху общински недвижим имот, находящ се в град Плевен, актуван с АОС №37298/15.12.2011 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

10. Молба от Георги Бараков относно поставяне на паметна плоча.

11. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ДАРИН АНГЕЛОВ/