Заседание на ПК по "Законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията" на 21.09.2017 г.

95

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ  И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”

 

П О К А Н А

 

На  21.09.2017 год. /четвъртък/ от 16.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Законност, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение относно изменение на Наредба №13 на Общински съвет – Плевен за регламентиране дейността на религиозните общности на територията на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Доклад от Временна комисия на Общински съвет – Плевен относно проверка на ползваните сгради общинска собственост от читалища.

3. Разни.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ДАРИН АНГЕЛОВ/