Заседание на ПК по "Законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията" на 17.12.2018 г.

100

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА, УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”

П О К А Н А

 

На  17.12.2018 год. /понеделник/ от 13.30 ч. в стая №70  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Законност, противодействие на корупцията, установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение относно приемане на Наредба за изменение на Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен.

Внася: Николай Николов Маринов – Общински съветник от НФСБ

2. Предложение относно поемане на дългосрочен дълг под формата на /заем/ кредит от „Регионален фонд за градско развитие” АД – Мениджър на финансов инструмент  „Фонд за градско развитие за Северна България” /ФГР Север/, част от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020  и Сосиете Женерал Експресбанк АД – съфинансираща институция.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно приемане на План - сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на Община Плевен през 2019 година.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно изпълнение на Решение №1067/30.08.2018 г. на Общински съвет – Плевен и сключено споразумение с „Фреш Медиа България” АД, гр. София.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

5. Учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Тракия – 2013” – гр. Плевен, върху недвижим имот, находящ се в гр. Плевен, актуван с АОС №42637/02.07.2018 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир „Турски дол”, местност „Турски дол”, с. Николаево, Община Плевен, област Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир „Беглеж”, местност „Горната елия”, с. Беглеж, Община Плевен, област Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 8. Разни.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ДАРИН АНГЕЛОВ/