Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 29.08.2023 г.

253

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”

 

П О К А Н А

 

На 29.08.2023 год. /вторник/ от 13.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Информация относно изпълнението на Бюджета на Община Плевен, сметките за средства от Европейския съюз и основните показатели към 30.06.2023 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно даване на съгласие Община Плевен да участва в подготовката и подаване на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) като партньор.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно даване на съгласие за участие на Община Плевен чрез 19 от населените места, съставни на общината (с. Беглеж, с. Бохот, с. Брестовец, с. Горталово, с. Гривица, с. Дисевица, с. Коиловци, с. Къртожабене, с. Къшин, с. Ласкар, с. Мечка, с. Николаево, с. Пелишат, с. Радишево, с. Ралево, гр. Славяново, с. Тодорово, с. Тученица, с. Търнене в рамките на административните им граници) като учредител на сдружение с нестопанска цел в обществена полза - Местна инициативна група на територията на община Пордим и посочените населени места от община Плевен, във връзка с изпълнението на Договор № РД 50-98/27.03.2023 г., сключен между Министерство на земеделието, Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция и Община Пордим за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”  на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Други

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

/ГЕНАДИ ДИНКОВ/