Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 29.03.2022 г.

97

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”

 

 

П О К А Н А

 

На 29.03.2022 год. /вторник/ от 15.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по “Законност и контрол по изпълнение на решенията” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1. Предложение относно изменение на Наредба №17 на Общински съвет – Плевен за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15/2019 г. на Общински съвет – Плевен за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно отмяна на Решение №687/30.09.2021г. на Общински съвет Плевен за отдаване под наем на общински имот.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно приемане на решение за прекратяване на Договор ИРК–1494/13.08.2013 г. за предоставяне на концесия за услуга на имот – публична общинска собственост, представляващ язовир ”Бохот-1” – поземлен имот №000234 с площ 119.837 дка, находящ се в местността „Печеняка”, село Бохот, актуван с АОС  №31517/13.12.1999 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдруженние „Клуб на дейците на културата 22 – Плевен“ върху недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ част от самостоятелен обект в сграда – Клуб с идентификатор 56722.659.889.1.25, находящ се на ул. „Вардар“ №9, гр.Плевен, актуван с АОС №37288/14.12.2011 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно безвъзмездно придобиване право на собственост върху поземлен имот с идентификатор 56722.667.1114, находящ се в гр.Плевен, жк „Дружба“, чрез дарение от собствениците на имота.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно безвъзмездно придобиване право на собственост върху поземлен имот с идентификатор 56722.663.424, находящ се в гр.Плевен, ул. „Майор Горталов“, чрез дарение от собственика на имота.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин върху част от общински поземлен имот с идентификатор 62116.80.17 в землището на с.Ралево.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин върху част от общински поземлен имот с идентификатор 51620.101.12 в землището на с.Николаево.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Заявление за актуализиране на цени за таксиметров превоз.

11. Други.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

             /СВИЛЕН ТРИФОНОВ /