Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 28.03.2023 г.

58

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н 
ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”

 

П О К А Н А

На 28.03.2023 год. /вторник / от 13.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Българска телеграфна агенция за нуждите на Национален пресклуб - Плевен, недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 56722.660.765.2.1, находящ се на приземния етаж в сградата на ул. ”Димитър Константинов” №23, гр. Плевен, актуван с АОС №39762/25.11.2013 год.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Плевенска филхармония недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, с административен адрес: гр. Плевен, бул. „Христо Ботев“ №48, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.857.12 с площ 20 кв.м.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно даване съгласие на Народно Читалище „Просвета 1923” – с. Ясен, като ползвател на общински имот в с. Ясен,  за предоставяне на част от имота за ползване  от Сдружение „Футболен клуб Ясен 2011”.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                        /СВИЛЕН ТРИФОНОВ /