Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 28.01.2020 г.

382

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

 

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ 

ПО “ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”

 

П О К А Н А

 

На 28.01.2020 год./вторник/  от 17.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Законност и контрол по изпълнение на решенията” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Писмо от инициативен комитет от Сдружение ПК Инвиктус относно ползване на общински басейн.

2.Писмо от МРРБ относно сигнал във връзка с ползване на плувен басейн.

3.Уведомление от „Аквазард” ЕООД- представлявано от управителя – Александър Ванков, относно ползване на общински плувен басейн.

4. Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

          /Илиян Йончев /