Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 27.07.2021 г.

71

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ 

ПО “Законност и контрол по изпълнение на решенията”

П О К А Н А

 

На 27.07.2021год./вторник /  от 13.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Законност и контрол по изпълнение на решенията” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Предложение относно приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 на Общински съвет – Плевен за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местно самоуправление в Българя – ФЛАГ“ ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3.Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Дружество на писателите“ – Плевен, върху част от недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Любен Каравелов“ №3а, гр. Плевен, актуван с АОС №37298/15.12.2011 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Заявление от Сдружение БАЛИЗ – Плевен, относно предоставяне на подходящо за дейността на организацията помещение за безвъзмездно ползване.

5.Други.

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

          /Свилен Трифонов /