Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 26.07.2022 г.

36

 

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”

 

 

П О К А Н А

 

На 26.07.2022 год. /вторник /от 13.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по “Законност и контрол по изпълнение на решенията” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Ловно – рибарско дружество Плевен“ – гр.Плевен върху недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ битова сграда с идентификатор 56722.539.1.2 със застроена площ 58 кв.м., разположена в парк „Кайлъка“ в поземлен имот с идентификатор 56722.539.1, актуван с АОС № 37515/23.05.2012 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Преписка относно използването на скари и барбекюта в междублоковото пространство.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

             /СВИЛЕН ТРИФОНОВ /