Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 25.01.2022 г.

94

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”

 

 

П О К А Н А

 

На 25.01.2022 год. /вторник/ от 13.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по “Законност и контрол по изпълнение на решенията” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно приемане на Наредба за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране на раждането и отглеждането на деца от Община Плевен.

Внася: Група съветници „БСП за България“

2. Предложение относно приемане на План – сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен през 2022 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Други.

…………………………………………………………………………………………………...

4. График от Даниел Митов – представляващ ФК „Спартак1919“ Плевен относно ползване на спортен обект.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

             /СВИЛЕН ТРИФОНОВ /