Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 24.01.2023 г.

223

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н 
ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”
 
П О К А Н А 
 
На 24.01.2023 год. /вторник / от 13.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по “Законност и контрол по изпълнение на решенията” при следния
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №33/2018 г. на Общински съвет – Плевен за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Плевен.
Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен
2. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „ИЗГРЕВ – 1929“ – с.Опанец върху общински недвижим имот, находящ се в с.Опанец, актуван с АОС №31479/01.09.1999 год.
Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен
3. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „ПРОБУДА – 1927“ – с. Буковлък върху общински недвижим имот, находящ се в с. Буковлък, актуван с АОС №31550/21.01.2000 год.
Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен
4. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „ПРОСВЕТА 97” с.Радишево  върху общински недвижим имот, находящ се в с.Радишево, актуван с АОС №31137/19.02.1998 год.
Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен
5. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „ПАРАШКЕВ ЦВЕТКОВ - 2003” – гр.Плевен върху общински недвижим имот, находящ се в гр.Плевен, ул.”Парашкев Цветков” №27, актуван с АОС №37111/29.09.2011 год.
Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен
6. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „ПРОСВЕТА 1907” – с.Бръшляница върху общински недвижим имот, находящ се в с.Бръшляница, актуван с АОС №42912/20.03.2019 год.
Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен
7. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „ХРИСТО БОТЕВ - 1927” – с.Коиловци върху общински недвижим имот находящ се в с.Коиловци, актуван с АОС №31191/07.04.1998 год.
Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен
8. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Паисий Хилендарски - 2001” – гр.Славяново върху общински недвижим имот, находящ се в гр.Славяново, актуван с АОС №42916/20.03.2019 год.
Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен
9.Искане от дружества ползватели на имоти в индустриална зона – Плевен.
10.Други.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
          /СВИЛЕН ТРИФОНОВ /