Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 23.11.2021 г.

114

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”

 

 

П О К А Н А

 

На 23.11.2021 год. /вторник/ от 14.30  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по “Законност и контрол по изпълнение на решенията” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно продажба на поземлен имот с идентификатор 56722.659.78 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Плевен по реда на Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно безвъзмездно прехвърляне на Медицински университет  - Плевен, правото на собственост върху нежилищен имот – частна общинска собственост с идентификатор 05921.155.19, с площ 2001 кв.м, находящ се в землището на с.Бохот, местността Попово, заедно с построените в имота три броя сгради, актуван с АОС  №43527/12.11.2021 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Други.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

             /СВИЛЕН ТРИФОНОВ /