Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 23.08.2022 г.

63

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”

 

П О К А Н А

На 23.08.2022 год. /вторник/ от 13.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по “Законност и контрол по изпълнение на решенията” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно приемане на Наредба за допълнение на Наредба №3/2000 г. на Общински съвет – Плевен, за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на община Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно безвъзмездно предоставяне по реда на Закона за физическото възпитание и спорта на спортен обект – частна общинска собственост, представляващ помощен терен – тренировъчно игрище, находящ се в гр. Плевен, ул. „Пиер Кюри“ №5.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно безвъзмездно предоставяне по реда на Закона за физическото възпитание и спорта на спортен обект – частна общинска собственост, представляващо стадион с идентификатор 06690.401.86, както и на спортен обект – публична общинска собственост, представляващ съблекалня към стадион, с идентификатор 06690.401.86.1, находящи се в с. Бръшляница, Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Други.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

                        /СВИЛЕН ТРИФОНОВ /