Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 23.08.2021 г.

207

   

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”           

 

П О К А Н А

 

На  23.08.2021 год. /понеделник/ от 14.00  ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно безвъзмездно предоставяне по реда на Закона за физическото възпитание и спорт на спортен обект – частна общинска собственост, представляващ стадион „Плевен“, находящ се в гр. Плевен, ул. „Колописта“ №4.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

                                                                                       /СВИЛЕН ТРИФОНОВ/