Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 22.03.2021 г.

55

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”

 

П О К А Н А

На 22.03.2021 год. /понеделник/ от 15.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по “Законност и контрол по изпълнение на решенията” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

1. Предложение относно изменение и допълнение на Наредба №2 на Общински съвет – Плевен за опазване на околната среда в община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно прекратяване членството на Община Плевен в Сдружение с нестопанска цел „Асоциация на дунавските общини „Дунав“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно промяна на Рeшение №475 от 25.02.2021 г. на Общински съвет – Плевен за отдаване под наем на 1 бр. рекламно – информационен елемент /РИЕ/ (билборд), собственост на Община Плевен и 13 бр. РИЕ за разполагане на преместваеми съоръжения, публична общинска собственост, по плана на гр.Плевен по реда на чл.57, ал.1 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Агенция за устойчиво енергийно развитие, несвижими нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в административната сграда на пл.“Възраждане“ №1, гр.Плевен, актуван с АОС №36988/04.08.2011 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно безвъзмездно придобиване право на собственост върху поземлен имот с идентификатор 56722.661.1461, с площ 1521 кв.м. в ж.к. Дружба гр. Плевен, чрез дарение от съсобствениците на имота.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно приемане на решение за прекратяване на Договор ИРК-1494/31.08.2013г. за предоставяне на концесия за услуга на имот - публична общинска собственост, представляваща Язовир Бохот-1 поземлен имот №000234 с площ 119.837 дка, находящ се в местността „Печеняка“, село бохот, актуван с АОС №31517/13.12.1999 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно приемане на решение за прекратяване на Договор ИРК-1495/13.08.2013 г. за предоставяне на концесия за услуга на имот - публична собственост, представляващ язовир „Бохот -2 “- поземлен имот №000058 с площ 62,943 дка, находящ се в местността „Салийца“, село Бохот, актуван с АОС №31519/13.12.1999г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8 . Отворено писмо от Сдружението на заведенията в България.

9. Жалба от ЕТ Бианка – Бианка Петрова гр. Плевен

9. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

             /СВИЛЕН ТРИФОНОВ /