Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 22.11.2022 г.

123

 

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”

П О К А Н А

На 22.11.2022 год. /вторник / от 13.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по “Законност и контрол по изпълнение на решенията” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно допълнение на Наредба №1/2009 г. на Общински съвет – Плевен за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „НАУКА 1927” – с. Брестовец  върху общински недвижим имот находящ се в с. Брестовец, актуван с АОС №31573/01.03.2000 год.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /СВИЛЕН ТРИФОНОВ /