Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 22.06.2020 г.

125

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ 

по “Законност и контрол по изпълнение на решенията”

П О К А Н А

 

На 22.06.2020 год./понеделник/  от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Законност и контрол по изпълнение на решенията” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

             1. Предложение относно приемане на Наредба за допълнение на Наредба №14/2001 г. на Общински съвет – Плевен за търговската дейност на територията на община Плевен и становище от отдел „ПНО“ във връзка с придложението.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно изменение и допълнение на Наредба №14 на Общински съвет – Плевен, за търговската дейност на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно изменение на Решение №155/19.03.2020 г. на ОбС-Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно дарение на технически инвестиционен проект.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно преобразуване на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Център за ученическо, техническо и научно творчество, чрез вливане в Центъра за подкрепа за личностно развитие – Център за работа на деца.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относноизменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“ в частта относно предмета на дейност на общинското предприятие, общата численост на персонала и длъжностно разписание на служителите на предприятието.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно безвъзмездно предоставяне на спортен обект, собственост на Община Плевен. (ОбС-0322)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно безвъзмездно предоставяне на спортен обект, собственост на Община Плевен. (ОбС-0323)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно отдаване под наем без търг или конкурс на Сдружение „Спортен клуб по волейбол Олимпиец“, общински недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на ул.“Генерал Ганецки“ №48, актуван с АОС №38360/01.02.2013 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно изменение на решение №038/19.12.2019 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

 

 

11. Предложение относно приемане на решение за прекратяване на Договор ИРК-1494/13.08.2013 г. за предоставяне на концесия за услуга на имот – публична общинска собственост, представляващ язовир „Бохот-1“ – поземлен имот №000234 с площ 119.837 дка, находящ се в местността „Печеняка“, село Бохот, актуван с АОС №31517/13.12.1999 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, находящи се в УПИ І, кв.67 и кв.44 по плана на гр.Славяново, община Плевен, за поставяне на преместваеми обекти – павилиони на основание чл.56 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

13. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Плевен от №1055/30.08.2019 г. до №1507/17.10.2019 г.

14. Сигнал от Ивайло Атанасов - председател на НЧ „Съгласие”.

            15. Други.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

          /Свилен Трифонов /