Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 22.02.2022 г.

84

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”

П О К А Н А

 

На 22.02.2022 год. /вторник/ от 15.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по “Законност и контрол по изпълнение на решенията” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно изменение на Наредба №1 на Общински съвет – Плевен за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15/2019 г. на Общински съвет – Плевен за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Отчет за изпълнението на Програмата за управление за втората година от мандат 2019 – 2023 г. на Кмета на Община Плевен.

            Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

             /СВИЛЕН ТРИФОНОВ /