Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 22.02.2021 г.

74

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”

 

 

П О К А Н А

 

На 22.02.2020 год. /понеделник/ от 14.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по “Законност и контрол по изпълнение на решенията” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно обсъждане на бюджета на Община Плевен за 2021 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Преразглеждане на Решение №422/28.01.2021 г. на Общински съвет – Плевен, върнато за ново обсъждане от Областен управител на област Плевен.

3. Предложение относно изменение и допълнение на Наредба №2 на Общински съвет – Плевен за опазване на околната среда в община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Отчет за изпълнението на Програмата за управление за първата година от мандат 2019 – 2023 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

             /СВИЛЕН ТРИФОНОВ /