Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 21.06.2021 г.

223

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ 

ПО “Законност и контрол по изпълнение на решенията”

 

П О К А Н А

На 21.06.2021год./понеделник/  от 13.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Законност и контрол по изпълнение на решенията” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

           

1. Предложение относно приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба №17/2017 г. на Общински съвет – Плевен за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно приемане Наредба за изменение на Наредба №9/2018 г. на Общински съвет – Плевен за ползване на пасища и мери – публична общинска собственост и предоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни и на лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно приемане на дарение в полза на Община Плевен на недвижим имот - собственост на физическо лице, находящ се на територията на с. Бохот.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно предоставяне на земя от Общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие - Плевен, за обезщетяване на лица с признато право на собственост по реда на ЗСПЗЗ.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Регионално управление на образованието – Плевен недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.765.2.8 – офис №437, находящ се в административната сграда на ул. “Димитър Константинов“ №23 в гр. Плевен, актуван с АОС №39762/25.11.2013 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Агенция по вписванията - за нуждите на Служба по вписванията и Служба по регистрация - Плевен недвижим, нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.765.2.8 - офис №436, находящ се в административната сграда на ул. „Д. Константинов“ №23 в гр. Плевен, актуван с АОС №39762/25.11.2013 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Процедура по учредяване право на строеж на надземно застрояване - /топла връзка/

9. Писмо относно заплатите на служителите в детските ясли и млечна кухня.

10. Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

          /Свилен Трифонов /