Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 21.05.2020 г.

113

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ 

ПО “ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”

П О К А Н А

 

На 21.05.2020 год./четвъртък/  от 15.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Законност и контрол по изпълнение на решенията” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно приемане на Наредба за условията и реда за ползване на спортните обекти, собственост на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно приемане на Наредба за допълнение на Наредба №14/2001 г. на Общински съвет – Плевен за търговската дейност на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“ в частта относно предмета на дейност на общинското предприятие, общата численост на персонала и длъжностно разписание на служителите на предприятието.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно допълнение на Решение №175/30.04.2020 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно изменение на Решение №1323/24.04.2019 г. на Общински съвет – Плевен за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Одитен доклад №0200300417 на Сметна палата.

7.Заявление от Църквата на адвентистите от седмия ден, относно получен отказ от ПК по ЗКИР.

8. Становище от Кмета на Община – Плевен относно искане за изменение на Наредба №15.

9.Писмо от Съюза на военноинвалидите и военно пострадалите относно съвместна дейност.

10. Становище от Главния архитект на Община Плевен, относно Наредба №15

11. Доклад от ликвидатора Дентален център ­­­–I Плевен ЕООД

12. Предложение от Сдружение футболен клуб Плевен

            13.Други.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

          /Свилен Трифонов /