Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 20.12.2021 г.

118

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”

 

П О К А Н А

На 20.12.2021 год. /понеделник/ от 13.30  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по “Законност и контрол по изпълнение на решенията” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба №17/2017 г. на Общински съвет – Плевен за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот – частна общинска собственост, с идентификатор 56722.659.1048 по КККР на гр.Плевен, с административен адрес: гр.Плевен, ул. „Колописта“ №7, на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на дейност в обществена полза – Сдружение „Футболен клуб Спартак 1919“ с ЕИК 114620440.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Заявление от АКСК- „Плевен рейсинг тим”, относно безвъзмездно ползване на имот.

4. Заявление от Медицински университет гр. Плевен, относно съгласие за продажба на недвижим имот.

5. Искане от Търговска лига-„Глобален Аптечен Център” АД.

6. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

             /СВИЛЕН ТРИФОНОВ /