Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 20.04.2022 г.

49

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”

П О К А Н А

 

На 20.04.2022 год. /сряда/ от 15.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията” при следния

 

                                           Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18/2019 г. на Общински съвет – Плевен за условията и реда установяване на жилищните нужди и настаняване в общински жилища

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно обсъждане на Бюджета на Община Плевен за 2022 година.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Областна дирекция на МВР – Плевен, за нуждите на Първо и Второ РУП, за Детска педагогическа стая, съгласно изискванията на чл.26, глава ІV от Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН) на недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Ловно – рибарско дружество Плевен“ – гр. Плевен, за нуждите на ловно – рибарска дружина с. Ясен, върху недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ част от едноетажна пристройка към Културен дом – с. Ясен, преустроена в магазин за промишлени стоки с площ 42.88 кв.м, находящ се на

 ул. „Г. Димитров“, с.Ясен, актуван с АОС №33265/20.04.2004 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Ловно – рибарско дружество“ – гр. Плевен, за нуждите на ловно – рибарска дружина с. Пелишат, върху недвижим, нежилищен имат – частна общинска собственост: полумасивна двуетажна сграда със застроена площ 87 кв. м, с прилежаща маза с площ 33 кв. м. – ветеринарна лечебница и полумасивна едноетажна пристройка със застроена площ 48 кв.м. – зала за животни, находящи се в с. Пелишат, актувани с АОС №40001/06.03.2014 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Херион – 1926“ – с. Горталово върху общински недвижими имот, находящ се в с. Горталово, актуван с АОС №37416/27.02.2012 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/

             /СВИЛЕН ТРИФОНОВ /