Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 21.02.2020 г.

411

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ 

ПО “Законност и контрол по изпълнение на решенията”

П О К А Н А

 

На 21.02.2020 год./петък/  от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Законност и контрол по изпълнение на решенията” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно: Изменение и допълнение на Наредба №20 на Общински съвет Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно: Изменение и допълнение на Наредба №17 на Общински съвет Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно: Изменение и допълнение на Наредба №27 на Общински съвет Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД-Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно: Приемане на Наредба за условията и реда за ползване на спортните обекти, собственост на Община Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД- Кмет на Община Плевен

5.Предложение относно: Участие на Община Плевен в Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Северозападен регионален иновационен център по мехатроника”

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6.Предложение относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на Министерството на младежта и спорта на обособена част от нежилищен имот, частна общинска собственост – офис №11, находящ се на ­­­­втори етаж от сградата на Спортна зала „Спартак”, актуван с АОС №38134/02.11.2012 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7.Предложение относно: Приемане проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ за ПИ 56722.666л76, попадащ в границите на УПИ ­­­– спортен клуб, кафе – сладкарница и подземни гаражи, УПИ- ХI- коридор за високо напрежение в кв. 425, и улица по ок 51б- 92а към ок 83а, по плана за регулация на гр. Плевен и сключване на предварителен договор на осн. чл.17, ал.3, във връзка с ал.5 ат ЗУТ и чл. 50 от Наредба № 7 на Общински съвет Плевен  

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8.Заявление от църквата на адвентистите от седмия ден в град Плевен.

9.Писмо от Управителния съвет на СНЦ СРИЦМ.

10.Писмо от СНЦ СРИЦМ относно размера на встъпителния и годишния членски внос.

11.Искане от собствениците на летни градини за изменение на Наредба №15.

12. Отчет за изпълнение на Програмата за управление за четвъртата година от мандат 2015г.- 2019г.

13.Програма за управление на Кмета на Община Плевен за периода 2019г.-2023г..

14.Писмо от Областен управител относно: Изменение и допълнение в Наредба за реда за придобиване, управление  и разпореждане с общинско имущество.

15.Писмо от Кмета на Общината относно формирането на фондовете общински жилища.

16. Отговор на Кмета във връзка с искания за ремонти в населените места на общината.

17. Писмо от ВВВУ Г. Бенковски относно предоставяне на сградата за учебна дейност.

18. Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

          /Илиян Йончев /