Заседание на ПК по "Законност и контрол по изпълнение на решенията" на 14.12.2020 г.

232

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА”

 

П О К А Н А

 

На 14.12.2020 год. /понеделник/ от 14.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по “Законност и контрол по изпълнение на решенията” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

            1. Предложение относно приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба №32/2016 г. на Общински съвет – Плевен за изглаждане на елементите на техническата инфраструктура и на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №33 за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно даване съгласие Община Плевен да предостави дарение за доставка на апаратура за извличане на кръвна плазма.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно освобождаване изцяло от задълженията за наемни вноски на лица, наематели на обекти общинска собственост.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно даване съгласие на „Инжстрой“ ЕООД - гр. Плевен за сключване на анекс към договор за кредитна линия за банкови гаранции и акредитиви.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване в полза на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ“, върху част от имот частна общинска собственост с идентификатор 56722.659.1048 по КККР на гр. Плевен, с административен адрес: гр. Плевен, ул. „Колописта“ №7, за реновиране на съществуващото в спортната база тренировъчно  игрище.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно отдаване под наем без публичен търг или конкурс на Фондация „Спирит Плевен“, недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост: офис №212, находящ се на III етаж от административната сграда на ул. „Димитър Константинов“ №23 в гр. Плевен, актуван  с АОС №39762/25.11.2013 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно безвъзмездно придобиване право на собственост върху поземлен имот с идентификатор 56722.701.3277, находящ се в землище гр. Плевен, местност „Стража”, чрез дарение от съсобствениците на имота.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии – собственост на Община Плевен, през 2021 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Фондация „Аз съм Кайлъка“ върху недвижим нежилищен имот - частна общинска  собственост, представляващ едноетажна сграда с идентификатор 56722.618.1.4, находящ се в гр. Плевен, парк „Кайлъка“, актуван с АОС № 37483/09.05.2012 год.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Писмо от Фондация „Аз съм Кайлъка“, представлявана от Людмила Дяковска относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда в парк „Кайлъка“. 

12. Предложение от Сдружение „Дом за бездомничета“.

13. Искане от наемателите на РУМ „Мизия“ във връзка с издадената заповед на Министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на страната.

14.  Писмо от РДПБЗН - Плевен, относно отпускане на финансови средства.

15. Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/

             /СВИЛЕН ТРИФОНОВ /