Заседание на ПК по "Устройство на територята, екология и земеделие" на 24.06.2019 г.

64

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ”

П О К А Н А

На 24.06.2019 год. от 14:30 ч. в Актовата зала на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Устройство на територията , екология и земеделие” при следния:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно промяна границите на съседни поземлени имоти по Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлени имот с идентификатори 37856.231.17, 37856.231.9, 37856.231.8, 3785.231.7, 37856.231.6, 37856.231.67 и 37856.231.68 в стопанския двор в землището на с. Коиловци, Община Плевен и сключване на предварителен договор, на основание чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно подробен устройствен план – План за регулация за поземлен имот 660.384, попадащ в границите на урегулиран поземлен имот ХVІ-3610, кв.139 по плана на град Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлени имот с идентификатори 56722.661.907, 56722.661.908 и 56722.661.909, попадащи частично в границите на УПИ ІІІ – за жилищен комплекс с трафопост и частично в УПИ V-за комплекс битово обслужване в кв.62 по плана на град Плевен и поземлен имот с идентификатор 56722.661.914, попадащ частично в УПИ V – за комплекс битово обслужване в кв.62 по плана на град Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 56722.651.466 и 56722.651.467, попадащи в границите на УПИ ІV-641 в кв.604 по плана на град Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно заявление за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот І-За жилищно строителство в кв.355а, по плана на град Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на канализация до поземлени имоти 701.2433, 701.342, 701.3243 и 70.2432 в местността „Стража“ в землището на град Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ 56722.701.417 в местността „Стража“ в землището на град Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ 56722.701.398 в местността „Стража“ в землището на град Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ 56722.701.133 в местността „Стража“ в землището на град Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин върху част от общински поземлен имот с идентификатор 17854.224.1 в землището на с. Гривица за срок от 10 години.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

11. Други.                                           

 

                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ми/ба                                                                                                     / Милчо Илиев/