Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 28.08.2023 г.

290

 ОБЩ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”

 

П О К А Н А

 

На 28.08.2023 год. /понеделник/ от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Информация относно изпълнението на Бюджета на Община Плевен, сметките за средства от Европейския съюз и основните показатели към 30.06.2023 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно изменение на Разчета за капиталови разходи на община Плевен за 2023 година. 

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно отмяна на Решение №1111/27.10.2022 г. на Общински съвет – Плевен в частта му относно промяна на характера на собствеността на поземлени имоти от публична в частна общинска собственост.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно уреждане на имуществени отношения с прекратяване на съсобственост между Община Плевен и Пламен Христов Краев във връзка с приложението на действащ Подробен устройствен план – План за улична регулация на урегулиран поземлен имот V-494, кв. 56 по плана на с. Върбица, община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно приемане проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ І и VІ в кв. 841, по плана за регулация на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ ІІ-667.4741 в кв. 33 по плана на гр. Плевен и тротоарно пространство на улица, определена по ок 428 – ок 429 – ок -430 ок 431 и сключване на предварителен договор, на основание чл. 15, ал.3, във връзка с ал. 5 от ЗУТ и чл. 50 от Наредба №7/2005 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно изменение на Решение №1439/29.06.2023 г. на Общински съвет – Плевен за даване на съгласие за дарение на новообразувана задънена улица (тупик), съгласно влязъл в сила ПУП – ПРЗ за урегулирани поземлени имоти VІІI-За контейнерен терминал, ХХVІІІ - За „ПХС-ЕООД", ІХ-За гаров терен на гара Плевен-запад, терен югозападно от урегулиран поземлен имот VІІI - За контейнерен терминал,  кв.603 и улица по ок 267в - ок 267г към ок 267д по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно одобряване на частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56722.173.11 в местността Габровец, землище гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно допускане частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за кв.244, включващ урегулирани поземлени имоти (УПИ) ХV-2574, 2567, ХVІ-2572,2573 и ХХІІІ – 2566 по плана на гр. Плевен и свързаните с него устройствени планове (ПРЗ).

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно допускане частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за кв.97, включващо урегулирани поземлени имоти (УПИ) VІІ-6809, VІІІ-6817, Х-6806 и ХІ-за обществено обслужване и трафопост, по плана на гр. Плевен и свързаните с него подробни устройствени планове (ПРЗ).

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно допускане частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен на кв. 452 за УПИ ХХХV по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно одобряване проект за частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за УПИ Х-6983, 6983а, кв. 186 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

14 Предложение относно одобряване на проект за частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен да поземлен имот с идентификатор 56722.655.217, попадащ в границите на УПИ ІІ, кв. 713а по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

15 Предложение относно частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за УПИ І в кв. 403а по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

16. Предложение относно заявление за допускане изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за поземлен имот с идентификатор 06999.501.668, попадащ в границите на УПИ Х, УПИ ХІІ и УПИ ХІІІ в кв.51 по плана на с. Буковлък и улица от ок 177 – ок 172 към ок 171.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

17. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот 06495.88.14 в местността Луков камък в землището на с. Брестовец, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

18. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.1687 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

19. Предложение относно разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за външно кабелно електрозахранване НН на .1. „Охрана и осветление“ на поземлен имот с идентификатор 56722.181.7 и 2. Охрана и осветление“ на поземлен имот с идентификатор 56722.181.11, м. „Чаира“, землище гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

20. Предложение относно разрешаване изработването на проект за подробен Устройствен План – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за външно ел. захранване с нови две ВЕЛ 110kV от нови стълбове 44А в поземлен имот с идентификатор 06495.119.20 и 45А в поземлен имот с идентификатор 06495.120.7 на ВЕЛ „Горталов“ до нова възлова станция 110kV в поземлен имот с идентификатор 06495.199.28, м. „Найчовец“, землище с. Брестовец.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

21. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.757.533 в местността Плочата в землището на гр. Плевен и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

22. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори: 56722.701.390, 56722.701.389, 56722.701.2639, 56722,701,2640, 56722,701,384, 56722.701.385, 56722.701.3370, 56722.701.2380 и 56722.701.270 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

23. Предложение относно разрешаване изработването на проект за подробен Устройствен План – Працеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на водопровод ОТ419 до поземлен имот с идентификатор 56722.130.1, местност „Нежвоец“, землище гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

24. Други.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

/ИНЖ. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ/