Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 28.03.2023 г.

232

 ОБЩ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”

 

ПОКАНА

 

На 28.03.2023 год. /вторник/ от 15.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по „Устройство на територията, екология,

земеделие и гори" при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно изпълнение през 2022 г. на мерки, заложени в „Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на община Плевен“

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно даване на предварително съгласие за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди върху засегнати имоти – частна общинска собственост с начин на трайно ползване – нива в землището на гр. Плевен,  в местността Комудара, във връзка с реализиране на проект за изграждане на местен общински път PVN 2141/ІІІ-3005/ гр. Плевен – с. Търнене.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно уреждане на имуществени отношения във връзка с действащ подробен устройствен план, чрез  прекратяване на съсобственост между Община Плевен и „АУТО МИМИ” ЕООД върху незастроени урегулирани поземлени имоти – УПИ Х-312 и УПИ XI-312, в кв. 65, по плана на с. Мечка, община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно одобряване изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 56722.666.191, попадащ в границите на УПИ І – За жилищно строителство и гаражи, кв.439 по плана на гр. Плевен и сключване на предварителен договор, на основание чл. 15, ал. 3 във връзка с ал. 5 от ЗУТ и чл.50 от Наредба №7/2005 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно одобряване изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ VI и УПИ VII, кв.19 по плана на с. Къртожабене, община Плевен и сключване на предварителен договор, на основание чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл.50 от Наредба №7/2005г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно допускане частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за поземлен имот с идентификатор 56722.660.388, попадащ в границите на УПИ ІV-3621, кв. 139 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно одобряване на Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за УПИ V-5302, VІ-5302 и VІІ-5299, кв. 401 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

  8. Предложение относно одобряване на Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за УПИ VІІІ, кв. 100 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно одобряване на Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за УПИ Х-1349 и УПИ ХІІІ-9658, кв. 105 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.501 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.2679 и 56722.701.227 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.305 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 56722.701.3344 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлени имот с идентификатор 56722.383.15 в местността Момин геран в землището на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

15. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 56722.757.291 в местността Плочата в землището на гр. Плевен и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

16. Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 56722.42.25 в местността Русково бърдо в землището на гр. Плевен, Община Плевен и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

17. Предложение относно Разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод 20 kV и водопровод до поземлени имоти с идентификатори 56722.34.785 и 56722.34.900 местност „Витска ялия“, землище гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

18. Предложение относно разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на водопровод Ф90 и Ф32 PEHD, канализация Ф200 PVC и кабелно трасе - НН до поземлени имоти с идентификатори 56722.701.321; 56722.701.2440; 56722.2442; 56722.701.2441 и 56722.701.314 в местност Стража, землище гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

19. Предложение относно изменение на Подробен устройствен план – ПРЗ за УПИ ІІІ 501.336 и тротоарно пространство по улица между ок 84 и ок 84а в кв. 1 по плана на с. Буковлък.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

20. Предложение относно изменение на Подробен устройствен план – ПРЗ за ПИ 661.1440 и ПИ 661.1357, попадащи в УПИ ІІ в кв. 105  по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

21. Предложение относно изменение на Подробен устройствен план - ПРЗ за ПИ 667.873 и ПИ 667.1008, попадащи в УПИ І - за жилищен комплекс в кв.15 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

22. Отговор от Кмета на Община Плевен относно питане на Димитър Кирилов.

23. Писмо за партньорство от Българска Асоциация Геотермална Енергия.

24.Други.

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                / ИНЖ. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ/