Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 28.03.2022 г.

87

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”

 

П О К А Н А

 

на 28.03.2022 год. /понеделник/ от 13.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори"

при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение относно изпълнение през 2021 г. на мерки, заложени в „Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на община Плевен“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно междуобщинско сътрудничество за включване на Община Плевен в организираната от Община Левски система за събиране на опасни битови отпадъци в мобилни събирателни пунктове.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относноизменение и допълнение на Решение №753/22.12.2021 г. на Общински съвет – Плевен за одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии – собственост на Община Плевен, през 2022 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4.Предложение относно изразходване на средства през 2022 г., набрани по сметка на РИОСВ от месечни обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за периода 1 януари 2021 г. до 31 декември 2021 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно изразходване на средства от дължимите отчисления по чл.60, ал.2 т.1 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците за 2022 г. чрез вътрешни компенсирани промени.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно изменение на Решение №515 от 25.03.2021 г. и Решение №534 от 29.04.2021 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7.Предложение относно изменение на Решение №798/27.01.2022 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин върху част от общински поземлен имот с идентификатор 62116.80.17 в землището на с.Ралево.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин върху част от общински поземлен имот с идентификатор 51620.101.12 в землището на с.Николаево.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно промяна границите на съседни поземлени имоти по Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 72566.63.115, 72566.63.116, 72566.63.136 и част от 72566.63.43, находящи се в землището на с.Тодорово, община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

            11. Предложение относно Проект за „Улична канализацияот ПИ с идент.56722.668.1079 по ул. „Рибарица” през ОК 299б до ОК 299 ъгъла на ул.„Ген.л-т Атанас Стефанов” и ул. „Добруджа” с дължина 169,80м.;Дъждовна канализация от ПИ с идент. 56722.668.1079 по ул.„Рибарица” през ОК 299б до заустване в корекцията на р.Тученица с дължина 133,90м.; в кв.182а, по плана на гр.Плевен”.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

            12. Предложение относноПроект за „Уличен водопроводот ОК 165 в стр.кв.11 през ОК 11 към ОК 15 по ул. „Николай Хайтов” в стр.кв.1, по плана на гр.Плевен”.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

            13. Предложение относноПроект за „Нов участък от уличната канализация/от ОК 1764 към ОК 1768 до съществуваща РШ при ОК 1771-пред блок 24/ в кв.703, ж.к.„Сторгозия” по плана на гр.Плевен”.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

14. Предложение относнодопускане частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за кв. 36 за  урегулирани поземлени имоти ІІІ, ІV и V.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

15. Предложение относно Допускане частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за кв. 105 за  урегулирани поземлени имоти Х и ХІІІ.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

16. Предложение относно допускане частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за кадастрални масиви 110, 111, 112, 113 и 114 в местността Бала баир в землището на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

17. Предложение относно разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти VІ-224, VІІ-224, ХІ-224 в кв. 16 и прилежаща улица от ок 10 до ок 53 по плана на с. Тодорово.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

18. Предложение относно разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти ІІ И VІІ в кв. 191а по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

19. Предложение относно разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот І-802 и задънена улица (тупик) от ок 66а до ок 66б в кв. 51а по плана на с. Коиловци.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

20. Предложение относно разрешаване изработването на проект заПодробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод за присъединяване на Фотоволтаична централа 80кW до поземлен имот с идентификатор  51620.62.402 в местността Коджакър в землището на с. Николаево.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

21. Предложение относно разрешаване изработването на проект заПодробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод до поземлен имот с идентификатор  24935.28.2 в местността Търненски път в землището на с. Дисевица.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

22. Предложение относно одобряване на частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за кв. 1 по плана на гр. Плевен, за поземлен имот 661.131, включващ урегулирани поземлени имоти І, ІІ и ІV.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

23. Предложение относно одобряване на частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за УПИ ХI - 661.760 в кв. 71 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

24. Предложение относно одобряване на частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за УПИ Х - 661.1211, 1212 в кв. 99 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

25. Предложение относно одобряване на частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за кв. 320а по плана на гр. Плевен, включващ урегулирани поземлени имоти І-662.1424, ІІ-662.405, ІІІ-662.406, ІV-662.407  и V-662.404.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

26. Предложение относно Одобряване на частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56722.29.1 в местността Витска ялия в землището на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

27. Информация относно частични изменения на ОУП на гр. Плевен

28. Отговор от Кмета във връзка със заявление от кметския наместник на с. Горталово.

29.Други.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/