Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 27.09.2022 г.

380

П О К А Н А

 

На  27.09.2022 год. /вторник/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по "Устройство на територията, екология,

земеделие и гори" при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Отчет относно изпълнение на Бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2021 - 31.12.2021 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно приемане на актуализирана начална тръжна цена за отдаване под наем по реда на чл.37и, ал.13 и 14 от ЗСПЗЗ на поземлен имот, включен в Списъка за отдаване под наем на пасища, мери, ливади от Общинския поземлен фонд за стопанската 2022-2023 година, приет с Решение №805/24.02.2022 г. на Общински съвет – Плевен с идентификатор 41037.47.35, с площ 23,520 дка, находящ се в землището на с.Къшин, в местността Къшински дол, НТП „пасище“, категория на земята при неполивни условия – ІІІ.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно даване на съгласие и определяне срок за отдаване под наем на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр.Плевен, с идентификатори 56722.757.226 и 56722.757.228, с начин на трайно ползване „овощна градина“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно проект за „Улична канализация и СКО за жилищна сграда в п.и. с идентификатор 56722.660.45, ул. „Бунтовник“ №7, гр. Плевен“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно одобряване на частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за кв. 36 за  урегулирани поземлени имоти ІІІ, ІV и V.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно допускане частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за кв, 282а за  урегулирани поземлени имоти ХІV, ХV, ХVІ и ХVІІ.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за УПИ Х-6983, 6983а, кв. 186 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно одобряване на частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 757.16, 757.17, 757.18, 757.738, 757.767, 757.771, 757.41 и 757.478 в местността Плочата в землището на град Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на канал до поземлен имот 383.174 в местността Момин геран в землището на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на водопровод до поземлени имоти с идентификатори 56722.701.2216; 56722.701.2210; 56722.701.2966; 56722.701.2179; 56722.701.3336; 56722.701.2054; 56722.701.2908; 56722.701.2149; 56722.701.3155; 56722.701.2255; 56722.701.2196; 56722.701.2987; 56722.701.2191; 56722.701.2202; 56722.701.2285 и 56722.701.2257 в местността Стражата в землището на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод до поземлен имот с идентификатор 24935.28.9 в местността „Търненски път“ в землището на с. Дисевица.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 53583.79.48 в местността Под село в землището на с. Опанец, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

13. Разрешаване изработване на проект за ПУП-ПП на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на водопровод до съществуваща шахта в ок 23 (ул. "Бинка Парашкевова) и електропровод до помпена станция в поземлен имот с идентификатор 17258.78.3 в местността Под селото в землището на с. Горталово.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

14. Други.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/ИНЖ. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ/