Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 27.07.2020 г.

48

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ 

ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”

П О К А Н А

 

На 27.07.2020 год./понеделник/  от 13.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Устройство на територията, екология, земеделие и гори” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение относно изпълнение на задължения по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16M10P002- 2.010-0012-С01(№Д-34-31/13.05.2020 г.) за проект с per. № BG16M10P002 - 2.010-0012 „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Плевен", финансиран по Процедура № BG16M10P002- 2.010, Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14 по Приоритетна ос: Отпадъци на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС, чрез подписване на Запис на Заповед за получаване на авансово плащане по проекта.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно разходване на средства от събраните отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за прилагане на мерки по чл.63, ал.4 и ал.7 от Закона за здравето, свързани с изпълнение на изискванията на ЗУО.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно получаване на разрешително за водовземане от подземни води.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно проект за „Водопроводна мрежа в ПИ 56722.701.3262, 701.3276, 701.3277, 701.3297 в местност „Стража“, землище на гр.Плевен“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно проект за „Уличен водопровод от ОК 74 през ОК 70е към ОК 70д в кв.610 по плана на гр.Плевен“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 56722.652.721, попадащ в границите на УПИ XXXII, кв.617а и част от второстепенна улица (тупик) определена от ок 1359в към ок 1359г, по плана на гр. Плевен и сключване на предварителен договор, на основание чл.15, ал.З, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл. 50 от Наредба № 7 на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно приемане проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ І-12716 – за безвредни производствени дейности и УПИ VІІІ-12720, кв.722г, по плана на гр.Плевен и улица по ок225а – ок228а и сключване на предварителен договор, на основание на чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл.50 от Наредба №7/2005 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 05921.103.14 в местността Карабаша в землището на с. Бохот, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 05921.103.15 в местността Карабаша в землището на с. Бохот, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 05921.103.17 в местността Карабаша в землището на с. Бохот, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно разрешаване изработването на проект заПодробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод до поземлен имот с идентификатор 05951.500.12 в местността Мало драго в землището на с. Бохот

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имот с идентификатор 56722.716.321 в местността Цигански лозя в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.219 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.1483 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

15. Предложение относно допълване годишната „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Плевен през 2020 г.” и Разрешаване изработването на проект заПодробен Устройствен ПланПарцеларен План на елементите на техническата инфраструктура за определяне на трасе на довеждащпът към индустриална зона гр. Плевен, свързващ общински път PVN 1151,  Плевен - Ясен - поземлен имот с идентификатор 87597.401.199, землище с. Ясен, с общински път, свързващ завод „Рубин” с гр. Плевен - поземлен имот с идентификатор 53583.78.242, землище с. Опанец.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

16. Предложение от Сдружение "Дом за бездомничета", относно управление на временния приют.

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

               /Йордан Василев /