Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 26.07.2021 г.

73

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ 

ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”

П О К А Н А

 

На 26.07.2021 год./понеделник/  от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Устройство на територията, екология, земеделие и гори” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.2682 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2.Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.3332 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3.Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.757.17 в местността Плочата в землището на гр.Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4.Предложение относно разрешаване изработването на проект заПодробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на водопровод до поземлен имот с идентификатор  56722.701.133 в местността Стража в землището на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5.Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.140 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6.Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.2488 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7.Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.1184 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8.Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.2412 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно Разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на водопровод до поземлен имот с идентификатор  61426.27.5 в местността Стража в землището на с. Радишево.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10.Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори: 179.564 и 179.600 в местността Чаира в землището на гр. Плевен и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11.Предложение относно разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване  за УПИ І и УПИ ІІІ в кв. 181б по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12.Предложение относно разрешаване изработването на проект заПодробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на електропровод, водопровод и канал до поземлени имоти с идентификатори701.3206, 701.3207, 701.3209 и 701.3329 в местността Стража в землището на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно Разрешаване изработването на проект за изменение на Подробен Устройствен ПланПлан за регулация и застрояване за УПИ VІІІ-7766а и ХХІ-За озеленяване, кв. 328 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно проекти за „Водомерна шахта за преместваемо съоръжение – павилион, разположен в ПИ с идентификатор 56722.660.889, кв.146б“ и „Временни ВиК връзки за преместваемо съоръжение – павилион, разположен в ПИ с идентификатор 56722.660.889, кв.146б“, (ъгъла на бул. „Христо Ботев“ и ул. „Фридрих Енгелс“), по плана на гр.Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

15. Доклад за качеството на атмосферния въздух на гр. Плевен.

 

           

 

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

               /Йордан Василев /