Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 25.07.2022 г.

289

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”

 

П О К А Н А

 

на 25.07.2022 год. /понеделник/ от 14.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори"

при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение относно изменение и допълнение на Решение № 837/31.03.2022 г. на Общински съвет – Плевен за одобряване на Годишен план за ползване на дървесина за ползване на дървесина от горски територии – собственост на Община Плевен, през 2022 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно приемане на решение във връзка с почистване от дървесина и храстова растителност на части от поземлени имоти – частна общинска собственост, с идентификатори 51620.112.11 и 51620.201.290, чрез провеждане на публични търгове за продажба на наличната дървесина.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно приемане на схема за разполагане на 3 броя механични паркинг бариери и 15 броя бетонови цветарници в прилежащата площ на ЖСК „Братя Миладинови“, ул. „Васил Априлов“ №19, в УПИ VІ, кв.134а по плана на гр.Плевен – по реда на чл.56 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно приемане на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ 56722.179.564 и ПИ 56722.179.600 в местността Чаира, землището на гр.Плевен и план за регулация за улица по ок48-ок47 към ок46 по плана на гр.Плевен, и сключване на предварителен договор, на основание чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл. 50 от Наредба № 7 на Общински съвет – Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно съгласие за сключване на предварителен договор, на основание чл. 15, ал. 3, във връзка с ал. 5 от ЗУТ и чл. 50 от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен, по приет проект към Удостоверение № 25-2111190-12.07.2022 г. на СГКК – Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно допускане частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр.Плевен за урегулиран поземлен имот Х 2916,2917, кв. 109а по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно разрешение за изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за урегулиран поземлен имот І – за ресторант и магазини в кв. 51а по плана на с. Коиловци (ПИ 37856.501.350 по КККР на с. Коиловци) и задънена улица (тупик) по ок 66а към ок 66б.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на водопровод, канал и електропровод до поземлен имот 06999.72.13 в местността Край село в землището на с. Буковлък.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 06999.72.13 в местността Край село в землището на с. Буковлък, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 56722.716.146 в местността Табакова чешма в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 11. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 56722.716.585 в местността Табакова чешма в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване трасе за пътна връзка до ПИ с идентификатор 61426.27.5 в м. Стража в землището на с. Радишево.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на водопровод и канал до поземлен имот 701.3330 в местността Стражата в землището на гр. Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.2454 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 15. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.394 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

16. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.1166 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

17. Предложение относно одобряване на частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за кв. 372 по плана на гр. Плевен, включващ урегулирани поземлени имоти І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х и ХІ, за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имоти ІХ-4737а – за обществено - обслужваща сграда.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

18. Предложение относно частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за УПИ VІІІ, УПИ ІХ и УПИ ХХІІ в кв. 165a, по плана на гр. Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

19. Предложение относно частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за УПИ ІІ и УПИ ІІІ в кв. 324, по плана на гр. Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

20. Предложение относно частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за УПИ ІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІ и УПИ VІІ кв. 14 по плана на гр.Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

21. Предложение относно частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за УПИ ІІ, кв. 121 и УПИ І и УПИ VІ, кв. 122 по плана на гр. Плевен

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

22. Предложение относно частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за УПИ І, кв. 172 по плана на гр. Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

23. Предложение относно Изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ VІ-666.1090, УПИ VІІ и ПИ с идентификатори 666.1090, 666.4, 666.5 и части от ПИ 665.118, 666.9, 666.32 и 666.23 в кв. 428 по плана на гр. Плевен

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

24.Предложени относно ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за  поземлен имот с идентификатор 56722.662.151, попадащ в границите на УПИ Х, части от поземлени имоти с идентификатори 56722.662.155 и 56722.659.848 и УПИ VІ в кв. 390 по плана на гр. Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

25. Заявление от Петър Бетовски  - управител на „НАРМАГ“ ООД, във връзка с изграждане на обект „Топла връзка над улица определена от ОК 632 Б- 632В – 632Г кв. 36а, 36б

26. Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

                     /инж. Йордан Василев/