Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 24.08.2021 г.

60

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ 

ПО „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”

П О К А Н А

 

На 24.08.2021 год./вторник/  от 14.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Устройство на територията, екология, земеделие и гори” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно приемане на начални цени по сортименти и дървесни видове за обектите, от които ще се продава дървесина на корен на търговци, ценоразпис за продажба на дървесина на физически лица, юридически лица и търговци /в случаите на чл. 71, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 6 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти/, начална цена за добив на дървесина до временен склад, за задоволяване нуждите на местното население от община Плевен с дърва за огрев, ценоразпис за продажба на дърва за огрев за местното население от временен склад и приемане на ограничения за физически лица, имащи право да закупят дърва за огрев за лична употреба.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно уреждане на отношения между Община Плевен и физически лица във връзка с приложението на действащ Подробен устройствен план – План ца улична регулация на незастроени урегулирани поземлени имоти Х-154, ХІ-154, ХІІ-154, кв.12 по плана на с.Радишево, общ.Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно уреждане на отношения между Община Плевен и физическо лице върху недвижими имот с идентификатор 56722.656.468, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот – УПИ VІ, стр.кв.560, ул. „Д-р Г.М.Димитров“ №54, гр.Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на електропровод, водопровод, канал и газ до поземлени имоти с идентификатори 701.322; 701.2439; 701.2438; 701.3325; 701.3320; 701.3323 и 701.3328 в местността Стража в землището на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на водопровод до поземлен имот с идентификатор  56722.716.446 в местността Табакова чешма в землището на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод до поземлен имот с идентификатор 276.556 в местността Табакова чешма в землището на гр.Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор ПИ 56722.654.419, попадащ в границите на УПИ І – за обществено, жилищно строителство, подземни гаражи и трафопостове, кв.716, ж.к. „Сторгозия“, гр.Плевен и сключване на предварителен договор на основание чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно одобряване проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 56722.667.835, 56722.667.831 и 56722.667.834, попадащи в границите на УПИ ІІІ – За жилищен комплекс и подземни гаражи и УПИ І – За детски дом и ясли в кв.6 по плана на гр.Плевен и сключване на предварителен договор на основание чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Колективна жалба от живущите на ул. „Григоре Йон“ и ул. „Струма“ в село Гривица.

10. Разни.

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

               /инж. Йордан Василев /