Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 24.01.2022 г.

119

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”

 

П О К А Н А

 

на 24.01.2022 год. /понеделник/ от 15.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно приемане на План – сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен през 2022 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно определяне размер на разноски, одобряване на имот частна собственост за площадка за ИУМПС и сключване на договор за възлагане на дейности по предаването, събирането и съхранението им.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3.Предложение относно даване на съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 47963.518.40 и поземлен имот с идентификатор 47963.563.40 в землището на с. Мечка, представляващи публична общинска собственост, от „пасище, мера“ в „трайни насаждения“, обявяване на имотите за частна общинска собственост  и провеждане на процедури за отдаването им под аренда.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4.Предложение относно приемане на схема за разполагане на преместваеми съоръжения – контейнери /модулни, 2 бр./ за обществено хранене към НУ „Христо Ботев“, в УПИ ІІ, кв.372 по плана на гр.Плевен – по реда на чл.56 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно приемане на схема за разполагане на преместваеми съоръжения –павилиони за продажба и консумация на храни и напитки в ПИ 06999.501.838, кв.50б по плана с. Буковлък, общ. Плевен – по реда на чл.56 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно разрешение за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за кв. 372 по плана на гр. Плевен, включващ урегулирани поземлени имоти І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х и ХІ, за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имоти ІХ-4737а – заобществено - обслужваща сграда.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имот с идентификатор 383.174 в местността Момин геран в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

 

8. Предложение относно разрешаване изработването на проект заПодробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на водопровод до поземлен имот с идентификатор  06999.41.36 в местността Станушев геран в землището на с Буковлък.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно разрешаване изработването на проект заПодробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на водопровод, канал и електропровод до поземлен имот 701.2412 в местността Стражата в землището на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.3 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.27 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 56722.19.12 в местността Табакова чешма в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

13. Заявление от Кметство Горталово, относно почистване коритото на река Чернялка.

14. Други.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

                        / ЙОРДАН ВАСИЛЕВ /