Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 23.05.2022 г.

83

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”

 

П О К А Н А

 

на 23.05.2022 год. /понеделник/ от 13.30  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори"

при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1. Предложение относно определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд за стопанската 2022 – 2023 година.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно актуализиране списъка на имоти от Общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади, приет с решение №805 от 24.02.2022 г. на Общински съвет – Плевен и приемане на годишни пазарни цени за отдаване на такива имоти за стопанската 2022 – 2023 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3 Предложение относно приемане на схема за разполагане на РИЕ (билборд тип „Пиза“) в ПИ с идентификатор 56722.662.177 по КККР на гр.Плевен и трасе на кабелно ел.захранване за обекта – по реда на чл.57 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с проектни идентификатори 56722.608.422, 56722.608.421 и поземлен имот с идентификатор 56722.608.389 в местността Табакова чешма в землището на гр. Плевен и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно разрешаване изработването на проект заПодробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод до поземлен имот с идентификатор 37856.241.2 в местността Чешмицата в землището на с. Коиловци.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно разрешаване изработването на проект заПодробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод до поземлени имоти с идентификатори 05921.206.27 и 05921.206.28 в местността Над село в землището на с. Бохот.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относноразрешение за изработване на проект за подробен устройствен план -Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за технически съоръжения за обект: „Укрепване на съвременно, периодично-активно свлачище № PVN24.62116.02, регистрирано наобщински път LOV1054 при км 15+440, в землището на с. Ралево, общ. Плевен“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 06999.72.7 в местността Край село в землището на с. Буковлък, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно разрешаване изработването на проект заПодробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на водопровод, канал и електропровод до поземлен имот 06999.72.7 в местността Край село в землището на с. Буковлък.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно допускане частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за  урегулирани поземлени имоти V-5303, VІ-5302 и VІІ-5299 в кв. 401 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно допускане частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за  урегулиран поземлен имотVІІІ-1121в кв. 841 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно изменениена ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори: 661.310,  667.533, 667.571,667.573, 667.574, 667.590, 667.925, 667.926, 667.927 и 667.930 находящи се в УПИ I,УПИ II,УПИ XV, УПИ XVI в квартал 57 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

13. Възражение от собственици и живущи в кв. 1 относно изменение на ПУП

14. Становище от ТПО Варна Геоарх ООД, относно ОУП на гр. Плевен

15. Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/