Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" на 22.11.2022 г.

28

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”

 

П О К А Н А

 

На 22.11.2022 год. /вторник/ от 17.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност“

при следния дневен ред

 

 

1. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Христо Ботев – 1959“ – гр. Плевен върху общински недвижим имот, находящ се в гр. Плевен, бул. „Русе“ №6, актуван с АОС №37308/16.12.2011 год.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Просвета – 1923“ – с. Ясен върху общински недвижим имот, находящ се в с.Ясен, актуван с АОС №31458/14.07.1999 год.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3 Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „НАУКА 1927” – с. Брестовец  върху общински недвижим имот находящ се в с. Брестовец, актуван с АОС №31573/01.03.2000 год.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в  учебни заведения.

5.Други.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /ЦВЕТЕЛИН ГОРАНОВ/