Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 22.11.2021 г.

134

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”

 

П О К А Н А

 

на 22.11.2021 год. /понеделник/ от 15.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно възлагане на недвижим имот - земеделска земя с начин на трайно ползване: нива, с площ 0,600 дка, находяща се в землището на с.Телиш, община Червен бряг, област Плевен, трета категория, в местността „Пръвчанска рампа“, съставляваща имот №431008, при съседи: имоти №431009, 431015, 431007 и 000341.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно проект за „Улична канализация от УПИ ХІІІ-423 по ул. „Майор Горталов“ през ОК 463а към ОК 460а по ул. „Маргит“ в кв.456 по плана на гр.Плевен“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен План - Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод до поземлен имот 203.616 в местността Чаира в землището на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 56722.480.908 в местността Кованлъшки дол в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на електропровод, водопровод и газопровод до поземлен имот 56722.480.908 в местността Кованлъшки дол в землището на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 41037.7.76 в местността Лозята в землището на с.Къшин, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 56722.757.338 в местността Плочата в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно разрешаване изработването на проект за изменение на Подробен Устройствен План - План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 656.495 и 656.494, попадащи в границите на УПИ І-За озеленяване, кв. 833 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно разрешаване изработването на проект за изменение на Подробен Устройствен План - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 666.1059, попадащ частично в границите на УПИ ХІ-За жилищно строителство и гаражи, УПИ VІІІ – За озеленяване и част от задънена улица (тупик) по ок 273 към 274, кв. 446 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно разрешаване изработването на проект за изменение на Подробен Устройствен План - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 655.202, попадащ частично в границите на УПИ І-За СПТУ по текстил и пространство ограничено от ок 1650а – ок 1643 – ок 1642а – 1650 - паркинг и поземлен имот с идентификатор 655.161, попадащ в границите на пространство ограничено от ок 1650а – ок 1643 – ок 1642а – 1650 - паркинг по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Други

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

                        / ЙОРДАН ВАСИЛЕВ /