Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 22.08.2022 г.

105

ОБЩ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”

 

П О К А Н А

На  22.08.2022 год. /понеделник/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по "Устройство на територията, екология,

земеделие и гори" при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно уреждане на имуществени отношения с прекратяване на съсобственост между Община Плевен и Веселин Стефанов Иванов във връзка с приложението на действащ Подробен устройствен план – План за улична регулация на урегулиран поземлен имот V-322, кв.2 по плана на с. Върбица, общ. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно промяна границите на съседни поземлени имоти по Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 614.130.7, 61426.130.8, 61426.130.9, 61426.130.10, 61426.130.11, 61426.130.12, 61426.130.13, 61426.130.14, 61426.130.15, 61426.130.16, 61426.130.24 и част от 61426.130.224, находящи се в местността Под село, землището на с. Радишево, община Плевен и сключване на предварителен договор, на основание чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен.

3. Предложение относно заявление за издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за част от тротоарно пространство към улица по ок 77б-ок 77а към ок 77в и УПИ VI, кв.2а по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4.  Предложение относно одобряване на Общ устройствен план на Община Плевен на основание чл.127, ал.6 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за УПИ ХХІІІ и УПИ ХLІІІ, кв. 424 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за УПИ І и УПИ ХVІІ, кв. 72 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод до поземлени имоти с идентификатори 61426.130.7; 61426.130.8; 61426.130.9; 61426.130.10; 61426.130.11; 61426.130.12; 61426.130.13; 61426.130.14; 61426.130.15; 61426.130.16 и 61426.130.24, част от 224 в местността „Под село“ в землището на с. Радишево.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.180 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 56722.757.217 и 56722.757.70 в местността Плочата в землището на гр. Плевен и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно разрешаване за изработването на проект за Подробен Устройствен ПланПлан за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 701.321; 701.2440; 701.2442; 701.2441 и 701.314 в местността Стража в землището на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ VІ и УПИ VІІ в кв. 19 и част от улица между ок 62 към ок 63.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12. Отчет за дейността на ОП УОЗГ за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.

13. Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/ИНЖ. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ/