Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 22.06.2021 г.

184

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ 

ПО „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”

П О К А Н А

 

На 22.06.2021 год./вторник/  от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Устройство на територията, екология, земеделие и гори” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба №17/2017 г. на Общински съвет – Плевен за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно приемане Наредба за изменение на Наредба №9/2018 г. на Общински съвет – Плевен за ползване на пасища и мери – публична общинска собственост и предоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни и на лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 56722.18.1 и 56722.18.2 в местността Табакова чешма, в землището на гр.Плевен и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и сключване на предварителен договор на основание чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

            4. Предложение относно проект за „Улични мрежи – водопровод и канализация през ОК 291 към ОК 249 в кв.424 по плана на гр.Плевен“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно проект за „Уличен водопровод от ОК 160 към ОК 159 по ул. „Шипка“, кв.29 по плана на с.Гривица, община Плевен“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

            6. Предложение относно проект за „Улична канализация между ОК 16 и ОК 23 по ул. „Брацигово“ в кв.10б по плана на гр.Плевен“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

            7. Предложение относно проект за „Уличен водопровод от ОК 118 през ОК 77 по ул. „Свети Наум“, кв.2а, жк „Дружба“ по плана на гр.Плевен“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно промяна начина на трайно ползване (НТП) на поземлени имоти с идентификатори 61426.42.23, 61426.43.14, 61426.44.15, 61426.45.12, 61426.45.22, 61426.48.11, 61426.105.5, 61426.106.5  по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Радишево.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

 

 

            9. Предложение относно разрешаване изработването на проект заПодробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод 20 кV до поземлен имот с идентификатор  55765.149.18 в местността Мерково в землището на с. Пелишат.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

            10. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори: 542.7, 542.1 и 251.10 в местността Къшински дол в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

            11. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори: 72566.63.115, 72566.63.116, 72566.63.117,72566.63.136 и част от 72566.63.43 в землището на с. Тодорово и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

            12. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 05921.140.1 в местността Печеняка в землището на с. Бохот, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

            13. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори: 701.1432 и 701.3125 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 61426.27.5 в местността Стража в землището на с.Радишево, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

            15. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.431 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

            16. Предложение относно даване съгласие от Общински съвет - Плевен за удължаване срока на договор за възмездно ползване на строежи с временен устройствен статут, изградени по реда на чл. 120, ал.4 от отменения Правилник за прилагане на Закона за териториално и селищно устройство върху земя държавна или общинска собственост.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

            17. Разни.

 

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

               /Йордан Василев /