Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 22.06.2020 г.

118

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ 

ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”

П О К А Н А

 

На 22.06.2020 год./понеделник/  от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Устройство на територията, екология, земеделие и гори” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно получаване на разрешително за водовземане от подземни води.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относноизменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“ в частта относно предмета на дейност на общинското предприятие, общата численост на персонала и длъжностно разписание на служителите на предприятието.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно приемане на пазарна оценка за отдаване под наем на земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно приемане на решение за прекратяване на Договор ИРК-1494/13.08.2013 г. за предоставяне на концесия за услуга на имот – публична общинска собственост, представляващ язовир „Бохот-1“ – поземлен имот №000234 с площ 119.837 дка, находящ се в местността „Печеняка“, село Бохот, актуван с АОС №31517/13.12.1999 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно заявление за издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ за урегулиран поземлен имот ІХ-652.733, кв.622 и улица южно от УПИ ІХ-652.733 по плана на гр.Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно разрешаване изработването на проект заПодробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за изместване на електропровод ВЛ „Орлица“ в местността Текийски орман в землището на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно Разрешаване изработването на проект заПодробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на канал за отпадни води до поземлен имот 383.13 в местността Момин геран в землището на гр. Плевен

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

            8. Предложение относно заявление за изработване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - застрояване над пешеходна улица определена от ок – 632б - ок 632в – 632г, връзка между сгради в УПИ ІV-659.1035, кв. 36б и УПИ ІІ-659.1068, кв. 36а по плана на гр. Плевен съгласно разпоредбите на чл. 188 от Закона за устройство на територията

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

            9. Предложение относно заявление за издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за част от терен за улица северно от УПИ LIІ-652.592,  кв. 622по плана на гр. Плевен

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно заявление за издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за паркинг, част от улично пространство на улица по ок 4131 към ок 4132, западно от кв. 839по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на оптично кабелно захранване на базова станция VТ 5377 в ПИ 37856.162.13 в землището на с. Коиловци

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12. Отговор от Кмета на Община – Плевен относно преписка от Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите.

13. Други.

 

 

                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

               /Йордан Василев /